ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

โรงพยาบาลทองแสนขันจะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ดังนี้

        1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 88 รายการ

        2. ครุภัณฑ์ก่อสร้างและประปา จำนวน 4 รายการ

        3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ

        4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ

        5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 70 รายการ

        6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ

        7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 39 รายการ

        8. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 44 รายการ

        9. ครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 11 รายการ

รายละเอียด Click ที่นี่

รายการพัสดุชำรุดและราคากลางจำหน่าย Click ที่นี่

MobileMenu