กรณียกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก สำหรับผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.)

opt