ita

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565)

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของทางการชการ

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร