ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563

logoITA

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ


1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ คำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด

2. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

3. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

     3.1. แผนจัดซื้อยาและวัสดุทางเภสัชกรรม

     3.2. แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

     3.3. แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา

     3.4. แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

     3.5. แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

     3.6. แผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย/ซ่อมแซม

     3.7. แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2563

4. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

5. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด ประกาศ

6. บันทึกข้อความขออนุญาตให้เผยแพร่แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ

     6.1. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)

     6.2. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000)

7. ภาพถ่ายเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563

9. บันทึกข้อความ/หนังสือขอเผยแพร่ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ขึ้นเว็บไซต์

10. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทางการปฏิบัติงานฯ


EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


     3.1. Print screen จากระบบ e-GP วงเงิน 5000 บาท ขึ้นไป
     3.2. Print screen จากระบบ e-GP วงเงินสูงสุด
     3.3. การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป (ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563)
            - Print screen จากระบบ e-GP วงเงิน 5000 บาท ขึ้นไป
     3.4. การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด (ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563)
            - Print screen จากระบบ e-GP วงเงินสูงสุด 


EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


     4.1. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562
            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
     4.2. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562
            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
     
4.3. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2562

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
     
4.4. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2563
           
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
    4.5. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
           
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
     
4.6. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2563
           
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
     
4.7. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2563
           
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
     
4.8. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2563
           
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2563


EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร


     5.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
     5.2. โครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ 2563
     5.3. รายงานประชุม โครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ 2563
     5.4. ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ 2563
     5.5. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่การดําเนินงานตามโครงการฯ
     5.6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล


EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่


     6.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
     6.2. โครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ 2563
     6.3. รายงานประชุม โครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ 2563
     6.4. แผนงาน/โครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ 2563
     6.5. ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานฯ
     6.6. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่การดําเนินงานตามโครงการฯ
     6.7. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล


EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่


     7.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
     7.2. โครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ 2563
     7.3. รายงานประชุม โครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ 2563
     7.4. แผนงาน/โครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ 2563
     7.5. ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานฯ
     7.6. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่การดําเนินงานตามโครงการฯ
     7.7. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล


EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     8.1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน
     8.2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน
     8.3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     8.4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     8.5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     EB 8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
download buttons 1 768x400

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


     9.1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
        9.1.1. ผู้บริหารหน่วยงาน
        9.1.2. นโยบายของผู้บริหาร
        9.1.3. โครงสร้างหน่วยงาน
        9.1.4. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
        9.1.5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
        9.1.6. ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
        9.1.7. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
        9.1.8. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
        9.1.9. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
        9.1.10. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
        9.1.11. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
     9.2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
     9.3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
(แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

     9.4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
     9.5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     9.6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     9.7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
        9.7.1. แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
        9.7.2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
        9.7.3. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
        9.7.4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
        9.7.5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
     8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
     9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)


EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี


     10.1. ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 โรงพยาบาลทองแสนขัน
     10.2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 โรงพยาบาลทองแสนขัน
     10.3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)


     11.1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน
(ที่ผ่านมา)

     11.2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)


EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     12.1. ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.
     12.2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     12.3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

     EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
download buttons 1 768x400

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


     13.1. ขออนุญาตแจ้งเวียนและเผยแพร่กรอบแนวทางการปฏิบัติ
     13.2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
     13.3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552
     13.4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
     13.5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
     13.6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
     13.7. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที สธ0201.034/ว275 ลงวันที่ 21 ตุลคม 2554
     13.8. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด สธ0201.034/ว224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
     13.9. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
     13.10. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล


EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ


     14.1. ขออนุญาตเผยแพร่บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก
     14.2. บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่น
     14.3. ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก
     14.4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล


EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


     15.1. ขออนุญาตแจ้งเวียนและเผยแพร่ประกาศเจตนา
     15.2. ประกาศเจตนารมณ์และบันทึกข้อตกลงร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
     15.3. ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
     15.4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล


EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน


     16.1. คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
     16.2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/
Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
     16.3. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
     16.4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
     16.5. หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
     16.6. Print Screen หรือ Capture
     16.7. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการ
     16.8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน


     EB17 เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม EB17 

download buttons 1 768x400

    EB17 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 3
download buttons 1 768x400


EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน


     18.1. ขออนุญาตเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
     18.2. แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

     18.3. ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รับมอบประกาศ และบันทึกข้อตกลงร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
     18.4. แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
     18.5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล


EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่


     EB19 เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม EB19 download buttons 1 768x400


EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


    EB20 เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม EB20 download buttons 1 768x400


EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


     EB21 เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม EB21 download buttons 1 768x400

     EB 21 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกัน(ไตรมาส 3)
download buttons 1 768x400

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่


     EB22 เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม EB22 download buttons 1 768x400


EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน


     EB23 เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม EB23 download buttons 1 768x400


EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน


     EB24 เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม EB24 download buttons 1 768x400


 

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


     EB25 เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม EB25 download buttons 1 768x400

     EB 25 รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส3)
download buttons 1 768x400

 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้


     EB26 เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม EB26 download buttons 1 768x400