คู่มือต่างๆ

คู่มือการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการเขียนโครงการโรงพยาบาลทองแสนขัน
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128
คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจและการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการ
คู่มือการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง 2564