เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารประกอบการต่ออายุการรับรอง HA
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ
แบบฟอร์มเอกสารคุณภาพ โรงพยาบาลทองแสนขัน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อประกอบธุรกรรมทางการเงิน
แบบฟอร์ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มการนำเสนอเนื้อหาการพัฒนาคุณภาพ
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถราชการ
แบบการนำเสนอเนื้อหาการพัฒนาคุณภาพ
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
แบบฟอร์มการขอรายงานโปรแกรม hosxp
แบบฟอร์มการทบทวนคุณภาพสำหรับหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ Internet && HOSxP
แบบรายงานความเสี่ยง อุบัติการณ์ ปรับปรุงใช้ พ.ค. 2561
แบบการนำเสนอเนื้อหาการพัฒนาคุณภาพ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพภายในเครือข่ายอำเภอทองแสนขัน ปีงบประมาณ 2561