เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-418035 - 40 

โทรสาร 055-418041 - 2

หน่วยงาน ต่อ
 กลุ่มงานการจัดการ - ห้องผู้อำนวยการ 226 
 กลุ่มงานการจัดการ - หัวหน้าฝ่ายบริหาร 224
 กลุ่มงานการจัดการ - งานธุรการ 221
 กลุ่มงานการจัดการ - งานการเงิน 222
 กลุ่มงานการจัดการ - งานพัสดุ 223
 กลุ่มงานการจัดการ - ห้องออกใบเสร็จ 317
 กลุ่มงานการจัดการ - ห้องช่างไฟฟ้าและเทคนิค 217
 กลุ่มงานการจัดการ - งานซ่อมบำรุง 531
 กลุ่มงานการจัดการ - ห้องประชุม 225
 กลุ่มงานการจัดการ - ห้องรับรอง 256
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ - หัวหน้ากลุ่มงานงานประกันสุขภาพ 210
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ - งานประกันสุขภาพ 212
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ - งานสารสนเทศทางการแพทย์ 221
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม - หัวหน้ากลุ่มงานฯ 402
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม - ฝ่ายเวชปฏิบัติฯ 401
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม - งานระบาดวิทยา 403
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม - ห้องเวชปฏิบัติครอบครัว 411 
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม - ห้องนวดแผนไทย 421
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค - ห้องจ่ายยา 318 
 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู - ห้องกายภาพบำบัด 257 
 กลุ่มงานทันตกรรม - ห้องฟัน 213 
 กลุ่มงานทันตกรรม - ห้องฟัน  263
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ - ห้องชันสูตร  205
 กลุ่มงานรังสีวิทยา - ห้องเอ็กซ์เรย์  209
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  216
 กลุ่มการพยาบาล - หอผู้ป่วยใน  301,302
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องพิเศษ 1-7  311-317
 กลุ่มการพยาบาล - หัวหน้างานผู้ป่วยนอก  250
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องทำบัตร  0,200
 กลุ่มการพยาบาล - โต๊ะคัดกรอง  201
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องตรวจ 1  202
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องตรวจ 2  203
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 211,261 
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องฟ้าใหม่ 214 
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องให้คำปรึกษา 206 
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องคลอด,ผ่าตัด  215
 กลุ่มการพยาบาล - หน่วยจ่ายกลาง  521
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องซักฟอก 511
 กลุ่มการพยาบาล - โรงครัว 522
 ตึกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 591