ขั้นตอนการรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

ขั้นตอนกำรรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

1. แจ้งทำบัตรขอรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์ / รับบัตร / ห้องทำบัตร
   1.1 ผู้รับบริการรายเก่า : ยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาลทองแสนขัน หรือแจ้งค้นประวัติเก่า
   1.2 ผู้รับบริการรายใหม่ : แจ้งทำประวัติใหม่ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
2. รับบัตรคิวการรับบริการ : กรณีมีใบนัดตรวจ เช่น ตรวจเลือด ปัสสาวะ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านไปยื่นใบนัดตรวจที่ห้องหมายเลข 5 ก่อนพบพยาบาลซักประวัติ
3. รับการตรวจสอบสิทธิการรักษา : เจ้าหน้าที่ห้องบัตรและเจ้าหน้าที่ห้องงานประกันจะเป็นผู้ดำเนินการให้ หากมีข้อสงสัยหรือจำเป็นต้องอธิบายแก่ผู้รับบริการรายใด เจ้าหน้าที่ห้อง   งานประกันจะแจ้งเป็นรายบุคคล
4. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต รับการซักประวัติและประเมินความเร่งด่วนในการตรวจรักษาโดยพยาบาล
5. รับการตรวจพิเศษก่อนพบแพทย์ เช่น ตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ถ้ามี)
6. เข้าห้องตรวจรับการตรวจรักษา
7. ยื่นเอกสารจากห้องตรวจที่โต๊ะเบอร์ 3 : เพื่อรับบริการหลังการตรวจ / นัด / แนะนำ
8. รับบริการที่ห้องการเงิน / ห้องยา หรือห้องต่างๆที่พยาบาลโต๊ะเบอร์ 3 แจ้งแก่ท่าน