ทิศทางองค์กร

ทิศทางองค์กรโรงพยาบาลทองแสนขัน

(ทบทวนปีงบประมาณ 2561)

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ1 โดยการมีส่วนร่วม2 ของภาคีเครือข่าย3

พันธกิจ: 1. ให้บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

               2. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

               3.กระตุ้นและส่งเสริมภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

              คำจำกัดความ
                1คุณภาพ หมายถึง
                   1) ความปลอดภัย (TSK Safety Goal) : ยาปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ ช่วยเหลือทันเวลา ดูแลรักษาปลอดภัย(2P safety)
                   2) มีความพึงพอใจ : ความพึงพอใจของ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และชุมชน
                   3) การบริหารจัดการ : ด้านการเงินการคลัง ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรคุณภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

               2การมีส่วนร่วม หมายถึง “การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนางานด้านบริการ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ) และการบริหารของโรงพยาบาล”
               3ภาคีเครือข่าย หมายถึง “ผู้ดูแลผู้ป่วย อสม. ผู้มีบทบาททางสังคม(พระ,หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชุมชน) ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ/เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. รพ.สต. และสถานพยาบาลในอำเภอ ”

Strategy Map

ค่านิยมหลัก : ทำงานเป็นทีม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรที่มีการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Team, Patient & customer focus, Individual com

นโยบายหลักโรงพยาบาล :
              1. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ผสมผสานควบคู่ไปกับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) และมาตรฐานวิชาชีพ โดยบุคลากรทุกระดับ และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
              2. บุคลากรทุกคนให้บริการด้วยความตระหนักในสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ โดยยึดถือปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วย
              3. บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดถืออัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย
              4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง การบริหารและพัฒนาบุคลากร การดูแลผู้ป่วย

นโยบายส่งเสริมสุขภาพ :
             1.เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบที่ดีทางด้านสุขภาพ และสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
             2.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงานต่างๆ และในชุมชนอย่างเหมาะสม
             3.พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

นโยบายคุณภาพ :
            บุคลากรทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประจำปี 2561-2565 :
เป้าหมายที่ 1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ บริการ และพัฒนาคุณภาพ
            ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
                1.1 กลยุทธ์ : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บริหารการเงินการคลัง)
                1.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
                1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ และเวชระเบียน

เป้าหมายที่ 2 มีบุคลากรที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ มีความสุข และมีความปลอดภัย  (คุณภาพ หมายถึง 1-ความปลอดภัย : ยาปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ ช่วยเหลือทันเวลา ดูแลรักษาปลอดภัย 2-พึงพอใจ)
           ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารและพัฒนาบุคลากร
                 2.1 กลยุทธ์ : บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
                 2.2 กลยุทธ์ : พัฒนาตามเป้าหมายความปลอดภัยด้านผู้ให้บริการ (Personnel safety goals)
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย
           ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาระบบบริการ
                 3.1 กลยุทธ์ : พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพ
                 3.2 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS)
                 3.3 กลยุทธ์ : พัฒนาการบริการสุขภาพ กลุ่มโรคสำคัญในพื้นที่
                 3.4 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
                 3.5 กลยุทธ์ : พัฒนาตามเป้าหมายความปลอดภัยด้านผู้รับบริการ(Patient safety goals)

เป้าหมายที่ 4 มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและชุมชนที่เหมาะสม
           ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                 4.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

เข็มมุ่งการพัฒนางานปี 2561 :
           เข็มมุ่งที่ 1 พัฒนาระบบการเงินการคลัง เน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
           เข็มมุ่งที่ 2 พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาล และศูนย์จัดการข้อมูลสารสนเทศ
           เข็มมุ่งที่ 3 พัฒนาระบบประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากร
           เข็มมุ่งที่ 4 ลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
           เข็มมุ่งที่ 5 การค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เข้าสู่กระบวนรักษาได้เร็ว หายจากโรคและไม่ เสียชีวิต
           เข็มมุ่งที่ 6 การประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

กลุ่มโรคสำคัญของโรงพยาบาล
          1. กลุ่มเรื้อรัง ได้แก่
              1) โรคเบาหวาน (DM : Diabetes Mellitus)
              2) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
              3) โรคความดันโลหิตสูง (HT : Hypertension)
              4) โรคทางสุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย)
          2. กลุ่มเฉียบพลัน ได้แก่
              1) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI : Acute Myocardial Infarction)
              2) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
         3. กลุ่มติดต่อ / ติดเชื้อ ได้แก่
             1) โรควัณโรค (TB : Tuberculosis)
         4. กลุ่มแม่และเด็ก ได้แก่
             1) การตั้งครรภ์ซ้ำ ในหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี(Teenage pregnancy)
         5. กลุ่มส่งต่อ ได้แก่
             1) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)
             2) การบาดเจ็บที่ศีรษะ (head injury)
        6. กลุ่มโรคบริบทตามพื้นที่
            1) โรคปอดฝุ่นหิน (silicosis)