ทิศทางองค์กร

ทิศทางองค์กรโรงพยาบาลทองแสนขัน

(ทบทวนปีงบประมาณ 2564)

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ1 โดยการมีส่วนร่วม2 ของภาคีเครือข่าย3

พันธกิจ: 1. ให้บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

               2. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

               3.กระตุ้นและส่งเสริมภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

คำจำกัดความ
                1คุณภาพ หมายถึง
                   1) ความปลอดภัย (TSK Safety Goal) : ผู้ป่วยปลอดภัย บุคลากรปลอดภัย(2P safety)
                   2) มีความพึงพอใจ : ความพึงพอใจของ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และชุมชน
                   3) การบริหารจัดการ : ด้านการเงินการคลัง ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรคุณภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลองค์กรแห่งความสุข

               2การมีส่วนร่วม หมายถึง “การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนางานด้านบริการ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ) และการบริหารของโรงพยาบาล”
               3ภาคีเครือข่าย หมายถึง “ผู้ดูแลผู้ป่วย อสม. ผู้มีบทบาททางสังคม(พระ,หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชุมชน) ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ/เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. รพ.สต. และสถานพยาบาลในอำเภอ ”

 

ค่านิยมหลัก : ทำงานเป็นทีม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรที่มีการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Team, Patient & customer focus, Individual commitment,Learning,Continuous process improvement)

นโยบายหลักโรงพยาบาล :
              1. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ผสมผสานควบคู่ไปกับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ โดยบุคลากรทุกระดับ และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
              2. บุคลากรทุกคนให้บริการด้วยความตระหนักในสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ โดยยึดถือปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วย
              3. บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดถืออัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย และมีพฤติกรรมบริการที่ดี
              4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค ด้านการบริการ ด้านบุคลากร และบริหารด้วยธรรมาภิบาล)

นโยบายส่งเสริมสุขภาพ :
             1.เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบที่ดีทางด้านสุขภาพ และสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
             2.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงานต่างๆ และในชุมชนอย่างเหมาะสม
             3.พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

นโยบายคุณภาพ :
            บุคลากรทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประจำปี 2561-2565 :
เป้าหมายที่ 1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ บริการ และพัฒนาคุณภาพ
            ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
                1.1 กลยุทธ์ : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บริหารการเงินการคลัง)
                1.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
                1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ และเวชระเบียน

เป้าหมายที่ 2 มีบุคลากรที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ มีความสุข และมีความปลอดภัย 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารและพัฒนาบุคลากร
                 2.1 กลยุทธ์ : บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
                 2.2 กลยุทธ์ : พัฒนาตามเป้าหมายความปลอดภัยด้านบุคลากร (Personnel safety goals)
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย(คุณภาพ หมายถึง 1-ความปลอดภัย : ยาปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ ช่วยเหลือทันเวลา ดูแลรักษาปลอดภัย 2-พึงพอใจ)
           ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาระบบบริการ
                 3.1 กลยุทธ์ : พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพ
                 3.2 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS)
                 3.3 กลยุทธ์ : พัฒนาการบริการสุขภาพ กลุ่มโรคสำคัญในพื้นที่
                 3.4 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
                 3.5 กลยุทธ์ : พัฒนาตามเป้าหมายความปลอดภัยด้านผู้ป่วย(Patient safety goals)14
                 3.6 กลยุทธ์ : พัฒนาและส่งเสริมระบบการแพทย์ทางเลือก

เป้าหมายที่ 4 มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและชุมชนที่เหมาะสม
           ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                 4.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

เข็มมุ่งการพัฒนางานปี 2564 :
           เข็มมุ่งที่ 1 พัฒนาระบบการเงินการคลัง เน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ติดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 และมีสภาพคล่องทางการเงิน
           เข็มมุ่งที่ 2 พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาล (Paperless ในระบบผู้ป่วยนอก,สนับสนุนการให้บริการในชุมชน)และศูนย์จัดการข้อมูลสารสนเทศ
           เข็มมุ่งที่ 3 พัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากรและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
           เข็มมุ่งที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน(Workplace Violence)
           เข็มมุ่งที่ 5 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย DM/HT

กลุ่มโรคสำคัญของโรงพยาบาล
          1. กลุ่มเรื้อรัง ได้แก่
              1) โรคความดันโลหิตสูง (HT : Hypertension) : ผู้ป่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ตามเกณฑ์มากขึ้น
              2) โรคเบาหวาน (DM : Diabetes Mellitus) : ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ตามเกณฑ์มากขึ้น
              3) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease) : ผู้ป่วยเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันน้อยลง
              4) โรคทางสุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย) : การฆ่าตัวตายสำเร็จลดลง ไม่เกินเกณฑ์
          2. กลุ่มเฉียบพลัน ได้แก่
              1) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI : Acute Myocardial Infarction) : ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
              2) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) : ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
         3. กลุ่มติดต่อ / ติดเชื้อ ได้แก่
             1) โรควัณโรค (TB : Tuberculosis) : ความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ผ่านตามเกณฑ์
         4. กลุ่มแม่และเด็ก ได้แก่
             1) ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด : ไม่พบทารกขาดออกซิเจนขณะคลอด
             1) ภาวะตกเลือดหลังคลอด : ไม่พบมารดาตกเลือดหลังคลอด
         5. กลุ่มส่งต่อ ได้แก่
             1) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) : ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
        6. กลุ่มโรคบริบทตามพื้นที่
            1) โรคปอดฝุ่นหิน (silicosis) : ไม่พบผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหินในพื้นที่