กรุุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแนวปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

1. ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ที่มีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบว่ามีชื่อในฐานข้อมูลตามข้อ 1 หรือไม่ ผ่าน Website กรมบัญชีกลาง ( www.cgd.go.th ) โดยเข้าไปที่หัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาลและเลือกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ

   2.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อ : ต้องสมัครลงทะเบียน ณ สถานพยาบาล ที่จะเข้ารับการรักษาก่อน กรณีผู้ป่วยนอกสามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนแล้ว 15 วัน และในช่วง 15 วันนั้น หากต้องเข้ารักษาพยาบาลให้นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกกับต้นสังกัด

   2.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ : ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯ แล้วจึงจะสามารถสมัครลงทะเบียนตามข้อ 2.1 ได้

3. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิซ้ำซ้อน (เช่น มีสิทธิประกันสังคม สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้

4. หนังสือรับรองการมีสิทธิสำหรับโครงการผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (แบบ 7101/1) ไม่สามารถนำมายื่นต่อสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป โดยให้ใช้ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแทน

5. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลยังคงสามารถนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาวางเบิกกับต้นสังกัด กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และขอหนังสือต้นสังกัดกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในได้ตามปกติ

6. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน หากตรวจสอบแล้วมีชื่อตามข้อ 2.1 สามารถแจ้งรพ. เพื่อให้ขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิทาง web page ได้

หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรข้าราชการบำนาญ ตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (บัตรข้าราชการหรือบัตรข้าราชการบำนาญ ขอให้มีเลขบัตรประชาชนด้วย กรณีที่ไม่มีขอให้ใช้บัตรประชาชนแทน)

2. บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลทองแสนขัน

3. ผู้รับยาแทน (ถ้ามี) ให้เตรียมบัตรประชาชน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. ผู้สมัครหรือผู้รับยาแทน ต้องมา Scan นิ้วมือ ในวันสมัคร

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครต้องมีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลางแล้ว

2. ขอให้เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ยังมารับรักษาอย่างต่อเนื่อง

3. การลงทะเบียนรับสมัครของท่านยังไม่ได้หมายความว่าสามารถใช้สิทธิได้ ต้องหลังจากตรวจสอบสิทธิจากกรมบัญชีกลางแล้วประมาณ 15 วัน

4. ข้าราชการที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลทองแสนขันเมื่อท่านมาใช้บริการท่านสามารถจ่ายเงินสดและนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกคืนได้จากต้นสังกัดของท่านเหมือนเดิม

5. ท่านที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลทองแสนขันจะสามารถใช้สิทธิที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เท่านั้น กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิที่โรงพยาบาลอื่น ท่านต้องไปลงทะเบียนใหม่กับโรงพยาบาลนั้นต่อไป